Mục tiêu môi trường năm tài chính 2019

14/05/2020

I. MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG NĂM TÀI CHÍNH 2019

1.1 Giảm lượng nước sạch tiêu thụ: mục tiêu ≤0.05% áp dụng tất cả phòng ban
1.2. Giảm lượng điện năng tiêu thụ: mục tiêu ≤1.8% áp dụng tất cả phòng ban
1.3. Giảm lượng chất thải nguy hại phát sinh: mục tiêu ≤0.15% áp dụng tất cả phòng ban

2.1. Sự cố cháy nổ: mục tiêu 0 trường hợp (HR&GA phụ trách)
2.2. Khiếu nại bên ngoài về môi trường: mục tiêu 0 trường hợp (HR&GA phụ trách)
2.3. Sự cố tràn đổ, rò rỉ dầu: mục tiêu 0 trường hợp (PE phụ trách)
2.4. Thông số khí thải đạt theo QCVN: mục tiêu 100% (HR&GA phụ trách)
2.5. Thông số nước thải đạt QCVN trước khi đấu nối vào hệ thống nước thải chung của KCN tỉnh Bắc Giang: mục tiêu 100% (HR&GA phụ trách)

3. Đào tạo an toàn, môi trường cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, nhà thầu làm việc tại công ty: mục tiêu 100% tất cả phòng ban thực hiện

II. Chứng chỉ ISO môi trường 14001-2015