Hoạt động xã hội


Bên cạnh các hoạt động kinh doanh sôi nổi, chúng tôi cũng rất chú trọng đến các hoạt động xã hội nhằm mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Đây cũng là một trong những mục tiêu phát triển lâu dài của SANWA Việt Nam.

Mục tiêu môi trường năm tài chính 2019

14/05/2020

I. MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG NĂM TÀI CHÍNH 2019 1.1 Giảm lượng nước sạch tiêu thụ: mục tiêu ≤0.05% áp dụng tất cả phòng ban 1.2. Giảm lượng điện năng tiêu thụ: mục tiêu ≤1.8% áp dụng tất cả phòng ban 1.3. Giảm lượng chất thải nguy hại phát sinh: mục tiêu ≤0.15% áp dụng […]