Chính sách môi trường Sanwa 2019

15/05/2020

Sanwa Việt Nam là doanh nghiệp sản xuất – chuyên gia công cắt gọt kim loại chính xác, với phương châm kinh doanh “Coi trọng con người và môi trường”. Công ty đang có các hoạt động tích cực nhằm liên tục giảm nhẹ tác động môi trường, đóng góp vào công cuộc bảo vệ môi trường trái đất.

1. Giảm các tác động môi trường trong quá trình gia công cắt gọt chính xác hướng đến đóng góp cho xã hội.
2. Tuân thủ các yêu cầu của luật pháp: quy định/ hiệp ước, yêu cầu của khách hàng… liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường.
3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giảm thiểu tác động môi trường như tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, giảm lượng rác thải, tái chế tài nguyên, vv…
4. Phòng chống ô nhiễm môi trường, áp dụng triệt để các biện pháp chống ô nhiễm không khí, nguồn nước, đất, hệ sinh thái.
5. Chính sách này được phổ biến rộng rãi tới tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty và những người làm việc cho công ty, bên cạnh đó xây dựng nơi làm việc an toàn, thoải mái cho tất cả mọi người .
6. Nỗ lực xây dựng mối quan hệ tốt với địa phương, lập phương án ngăn ngừa/ xử lý cho các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.
7. Chính sách môi trường được công bố theo yêu cầu của bên hữu quan.

Khẩu hiệu công ty năm tài chính 2019: Không ngừng sáng tạo, chinh phục mọi thử thách bằng tất cả năng lực trí tuệ để SMVN mãi luôn tỏa sáng trên toàn thế giới.