PHƯƠNG CHÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ

  • PHƯƠNG CHÂM ĐÀO TẠO

Đào tạo và phát triển nhân sự là ưu tiên hàng đầu của Sanwa Việt Nam với chủ trương tạo điều kiện giúp mỗi cá nhân phát triển nghề nghiệp, đồng thời xây dựng một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.

Tất cả nhân viên trong hệ thống Sanwa Việt Nam đều có cơ hội tham dự các lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu cụ thể, phù hợp với tính chất công việc. Bên cạnh đó, Sanwa Việt Nam cũng khuyến khích nhân viên học hỏi lẫn nhau trong quá trình làm việc, qua các khóa học đào tạo nội bộ và nỗ lực tự đào tạo của từng cán bộ nhân viên.

  • CHÍNH SÁCH THĂNG TIẾN VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

Tại Sanwa Việt Nam, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp công bằng cho mọi đối tượng được xác lập bằng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực rõ ràng và cụ thể.

Kế hoạch đánh giá năng lực và công việc định kỳ (6 tháng/ lần) nhằm đánh giá mục tiêu công việc, mục tiêu phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân. Đồng thời là cơ sở nhằm bố trí nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Sanwa Việt Nam.

Tuyển chọn nhân sự nội bộ cho các vị trí quản lý là chủ trương hàng đầu tại Sanwa Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của cấp lãnh đạo với những thành viên đã gắn bó và cống hiến vào sự phát triển của Công ty.